Fåglar A till Ö
- Abessinsk glasögonfågel
- Abessinsk solfågel
- Afrikansk klippsparv
- Afrikansk saxnäbb
- Afrikansk vitryggad gam
- Aftonfalk
- Alfågel
- Alförrädare
- Alkekung
- Alpjärnsparv
- Alpkaja
- Alpseglare
- Altaijärnsparv
- Altairödstjärt
- Amerikansk sjöorre
- Amurfalk
- Amurtrast
- Andinsk klippfågel
- Apelsinbröstad tangara
- Arabisk guldvingad fink
- Arabisk rödhöna
- Australisk skedstork
- Azurmes
- Beigehalsad ibis
- Berglärka
- Bergortolan
- Bergrödstjärt
- Bergstaigasångare
- Berguv
- Bivråk
- Björktrast
- Blakiston´s fiskuv
- Blek rosenfink
- Blek tornseglare
- Blodfasan
- Blå kärrhök
- Blåhake
- Blåhätta
- Blåkråka
- Blåmes
- Blånäktergal
- Blåtrast
- Bläsgås
- Bofink
- Brandkronad kungsfågel
- Brednäbbad simsnäppa
- Brokig kärrhök
- Brokpetrell
- Broksporrhöna
- Brun glada
- Brun järnsparv
- Brun kivi
- Brun kärrhök
- Brun strömstare
- Brun törnskata
- Brunhuvad barbett
- Brunryggad finklärka
- Brunstjärtad minla
- Brunsångare
- Bruntrast
- Brushane
- Burchells sporrgök
- Buskskvätta
- Busksångare
- Bändelkorsnäbb
- Chocóbriljant
- Citronärla
- Dalripa
- Drillsnäppa
- Dubbelbandad flyghöna
- Dubbeltrast
- Duvhök
- Dvärgmås
- Dvärgspov
- Dvärgsävsparv
- Ejder
- Ekvatorialmyrpitta
- Fiskgjuse
- Fisktärna
- Fjällgås
- Fjällpipare
- Fjällripa
- Fjällvråk
- Flodsångare
- Fläckbröstad papegojnäbb
- Fläckskarv
- Fläcktjockfot
- Fläckuv
- Forsärla
- Glasögonflugsnappare
- Glasögonpetrell
- Glasögontrana
- Glitteröronkolibri
- Gluttsnäppa
- Gransångare
- Gravand
- Grå flugsnappare
- Grågam
- Gråhuvad albatross
- Gråhuvad sparv
- Gråhuvad vipa
- Gråhäger
- Gråkindad albatross
- Gråkråka
- Grålira
- Gråmantlad lira
- Gråsiska
- Gråtrut
- Gråvingad trast
- Gråvingad trut
- Grön dvärgbiätare
- Grön nålstjärt
- Grönbena
- Grönfink
- Grönstjärtad sylf
- Grönsångare
- Guldnäktergal
- Gulgrå sparv
- Gulhämpling
- Gulnäbbad albatross
- Gulskäggig manakin
- Gulsparv
- Gulärla
- Gulögd pingvin
- Gycklarörn
- Gåsgam
- Gök
- Göktyta
- Halsbandsflugsnappare
- Halsbandsparakit
- Havssula
- Havstrut
- Havsörn
- Hedpiplärka
- Himalayablåstjärt
- Himalayamonal
- Hornuggla
- Huskråka
- Huttons lira
- Hyacintkolibri
- Hämpling
- Härfågel
- Härfågellärka
- Höksångare
- Hökuggla
- Ibisnäbb
- Indisk blåkråka
- Indisk glasögonfågel
- Indisk jacana
- Isabellastenskvätta
- Ismås
- Jaktfalk
- Japansk trana
- Japansk ärla
- Jorduggla
- Järnsparv
- Jättehavsörn
- Jättekungsfiskare
- Kamsothöna
- Kanadagås
- Kanariepiplärka
- Kap Verdesparv
- Kapskarv
- Kapsnårtrast
- Kapstrandskata
- Kapsula
- Kaptrut
- Kaspisk trut
- Kejsarörn
- Kelptrut
- Kizukispett
- Klippsparv
- Klippsvala
- Klykstjärtad stormsvala
- Knipa
- Knölsvan
- Koboltmes
- Korallnäbbad markgök
- Korp
- Korprall
- Kricka
- Kronflyghöna
- Kronskarv
- Kronskogsnymf
- Kungsfiskare
- Kungsfågel
- Kungsfågelsångare
- Kungspingvin
- Kungsskarv
- Kungsörn
- Kustlabb
- Kustsnäppa
- Kärrsnäppa
- Ladusvala
- Lammgam
- Lappmes
- Lappuggla
- Levantbulbyl
- Lilabröstad blåkråka
- Ljusfotad lira
- Ljusryggad sotalbatross
- Lundsångare
- Lunnefågel
- Långtåsnäppa
- Lärkfalk
- Lövsångare
- Malajpipare
- Malakitkungsfiskare
- Markspett
- Masajstruts
- Medelhavstrut
- Mindre flugsnappare
- Mindre fregattfågel
- Mindre hackspett
- Mindre korsnäbb
- Mindre skrikörn
- Mingmås
- Mjölkuv
- Moltonisångare
- Mongolfink
- Mongolpipare
- Mongolpiplärka
- Mugimakiflugsnappare
- Munktrana
- Murkrypare
- Myrspov
- Mörkryggad sibia
- Naganötväcka
- Nilgås
- Nilsolfågel
- Nordlig jättestormfågel
- Nordsångare
- Nunnestenskvätta
- Näktergal
- Nötkråka
- Nötväcka
- Ockrastjärtad kolibri
- Olivryggad solfågel
- Orangetrast
- Orientalisk blåflugsnappare
- Orienttalgoxe
- Orientvadarsvala
- Ormvråk
- Ormörn
- Orre
- Papyrussångare
- Pilfink
- Pilgrimsfalk
- Praktand
- Praktejder
- Praktniltava
- Prutgås
- Prärietrana
- Pungmes
- Purpurstrupig skogsjuvel
- Pärluggla
- Regnbågsglansrygg
- Ringand
- Ringduva
- Ringtrast
- Rosenfink
- Rosenmås
- Rosenstare
- Roskarl
- Rostand
- Rostbiätare
- Rostbrynad järnsparv
- Rostbukad stentrast
- Rostkindad sabeltimalia
- Rostmustaschkolibri
- Rostsparv
- Rubinnäktergal
- Råka
- Röd glada
- Rödgumpad tukanett
- Rödhake
- Rödhalsad gås
- Rödkindad sparv
- Rödnackad savannlärka
- Rödnäbbad blåskata
- Rödnäbbad oxhackare
- Rödnäbbad tropikfågel
- Rödpannad gulhämpling
- Rödspov
- Rödstjärt
- Rödstrupig piplärka
- Rödvingad vadarsvala
- Safirvinge
- Saharasångare
- Salskrake
- Salvins valfågel
- Sandlöpare
- Savannkungsfiskare
- Savannörn
- Saxaulsångare
- Schakalvråk
- Shamatrast
- Shikrahök
- Siamesisk eldrygg
- Sibirisk järnsparv
- Sibirisk lundsångare
- Silkeshäger
- Silvertärna
- Sjöorre
- Skata
- Skedand
- Skedsnäppa
- Skedstork
- Skiffertrut
- Skogssnäppa
- Skrattmås
- Skäggdopping
- Skäggmes
- Skäggtärna
- Skärfläcka
- Skärsnäppa
- Slagfalk
- Smedvipa
- Smådopping
- Småfläckig sumphöna
- Smålom
- Småspov
- Småtärna
- Snatterand
- Snöduva
- Snöfink
- Snögam
- Snösiska
- Snösparv
- Snötrana
- Sotalbatross
- Sothöna
- Sotmås
- Sparvhök
- Sparvuggla
- Spetsbergsgås
- Spovsnäppa
- Stare
- Stenfalk
- Stenknäck
- Stenskvätta
- Stensvala
- Stensångare
- Stewartskarv
- Stillahavslom
- Stjärtmes
- Storlabb
- Storskarv
- Storskrake
- Storspov
- Storstjärtad nattskärra
- Strandskata
- Streckad barbett
- Strömand
- Stubbstjärtseglare
- Styltlöpare
- Stäpphök
- Stäppsparv
- Stäppsångare
- Stäppvipa
- Stäppörn
- Större gulbena
- Större korsnäbb
- Större niltava
- Större skrikörn
- Större sotpetrell
- Större turturduva
- Större vimpeldrongo
- Svart rödstjärt
- Svart stork
- Svartbrynad albatross
- Svartbröstad rubinnäktergal
- Svartbröstad stenskvätta
- Svarthakad buskskvätta
- Svarthakad sparv
- Svarthalsad dopping
- Svarthuvad kungsfiskare
- Svarthuvad mås
- Svarthuvad trut
- Svarthätta
- Svartkronad finklärka
- Svartkronad tchagra
- Svartkråka
- Svartmes
- Svartnäbbad islom
- Svartpannad törnskata
- Svartryggad rödstjärt
- Svartsnäppa
- Svartstjärtad mås
- Svartstrupig järnsparv
- Svartstrupig prinia
- Svarttrapp
- Svarttärna
- Svartvingad glada
- Svartvit kärrhök
- Svärdnäbb
- Sydafrikansk pingvin
- Sydlig gulnäbbstoko
- Sydlig jättestormfågel
- Sydlig Kungsalbatross
- Sånglärka
- Sångsvan
- Sädesärla
- Sävsparv
- Sävsångare
- Taigablåstjärt
- Taigaflugsnappare
- Talgoxe
- Tallbit
- Tallsparv
- Tempelsvala
- Tjäder
- Tofslärka
- Tofsmes
- Tofstrapp
- Toppskarv
- Tornfalk
- Tornseglare
- Trana
- Trastsångare
- Trebandad strandpipare
- Tretåig mås
- Tristansalbatross
- Trådstjärtsmanakin
- Trädlärka
- Trädmås
- Tujastenknäck
- Tundrasvan
- Turkestantörnskata
- Turturduva
- Tärnmås
- Törnskata
- Törnsångare
- Ultramarinflugsnappare
- Vandringsalbatross
- Vattenpiplärka
- Vattenrall
- Vattensångare
- Vattentjockfot
- Videsångare
- Vinterhämpling
- Violettstjärtad sylf
- Violsångare
- Vitbrynad bambuhöna
- Vitbukad havsörn
- Vitbukad rödstjärt
- Vitgumpad buskskvätta
- Vithakad petrell
- Vithuvad visseland
- Vitpannad albatross
- Vitryggad hackspett
- Vitryggad musfågel
- Vitstjärtad bambunäktergal
- Vitstrupig stentrast
- Vittrut
- Vitvingad trut
- Vitvingad tärna
- Vitögd hökvråk
- Vitögd järnsparv
- Wahlbergs örn
- Årta
- Ägretthäger
- ängshök
- Ängspiplärka
- Ängssparv
- Ökenstenskvätta
- Ökensångare
- Örnvråk
- Östlig svartkråka


Snöfink  ( Montifringilla nivalis )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2024-07-18 © Mikael Nord  2004-2011.